دانلود رایگان


عنوان تحقیق : بررسی روند نظام پرداخت حقوق ، دستمزد و مزایای اساتید دانشگاه پیام نور نام درس : مدیریت منابع انسانی پیشترفته - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600 فرمت فایل WORD عنوان تحقیق : بررسی روند نظام پرداخت حقوق ، دستمزد و مزایای اساتید دانشگاه پیامنور نام درس : مدیریت منابع انسانی پیشترفته .فھرست مطالبفصل

دانلود رایگان

فرمت فایل WORD

عنوان تحقیق : بررسی روند نظام پرداخت حقوق ، دستمزد و مزایای اساتید دانشگاه پیامنورنام درس : مدیریت منابع انسانی پیشترفته.

فھرست مطالب

فصل اول کلیات صفحه1 تا 4

فصل دوم ادبیات تحقیق صفحه5 تا 12

فصل سوم روش تحقیق صفحه13 تا 16

فصل چهارم یافته ها و تجزیه وتحلیل آنها صفحه17 تا 18

فصل پنجم صفحه18 تا 22

فهرست منابع و مآخذ صفحه23 تا 25

واژگان صفحه25
فصل اول: کلیات تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی مشکلات نظام پرداخت اعضای هیاتعلمی دانشگاه پیام نور می باشد . روش کاری برای بررسی این موضوع بدین صورت است کهابتدا تعریفی از اصطلاحات معمول در یک نظام پرداخت بیان شده است و پس از آن مبانینظری نظامهای پرداخت و خلاصه ای از نظریات مختلف علمای علم مدیریت درخصوص حقوقومزایا که در بسیاری از کتابهای اقتصادی در باره فقر ، نیازهای اساسی و الگوهایمصرف و اشتغال، بیکاری ، سازمان حقوق و دستمزد ،به آن پرداخته اند ارائه شده است .سپس عوامل موثر در نظام حقوق دستمزد تعریف شده است . سپس به وضعیت فعلی نظامپرداخت توسط موسسات آموزش عالی پرداخته شده و در پایان نظام مطلوب حقوق ومزایای اساتیددانشگاه پیام نور ارائه و پیشنهاد شده است. در این تحقیق راجع به مزد یا دستمزدکه در قانون کار و یا روابط کارگری وکارفرمایی کاربرد دارد و یا بازار کار سخنی به میان نیامده است . از منابعی کهاستفاده شده مطالعه کتب و جزوات آموزشی اساتید محترم دانشگاهها واستفاده از آئیننامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مطالب استخراج شده از اینترنت بوده است. در این بررسی بنده با محدویتهایی هم مواجه بودم که ازجمله عدم دسترسی به منابعاطلاعاتی دانشگاهها و عدم فرصت کافی برای این تحقیق و همزمان انجام چند تحقیق دیگرمربوط به درسهای کارشناسی ارشد بوده است . واژه ها و کلمات کلیدی این تحقیق تحتعنوان ((اصطلاحات مربوط به حقوق و دستمزد )) در این فصل از کتاب ارائه می شود .

اصطلاحات مربوط به حقوق و دستمزد

حقوق : مبلغ خالصی است که به کارمند در مقابل کار یا بابت جبران کارو یا انجام خدمتی پرداخت می شود . این مبلغ به صورت ماهانه تعیین و پرداخت می شود.

حقوق پایه : حقوقی است که به کارمند برای یک زمان مشخص یا ثابتیپرداخت می شود سایر پرداختها از قبیل اضافه کار ، نوبتکاری ، مزایای شغل و غیرهشامل آن نمی شود.

حداقل حقوق : عبارتست از حقوقی که برای پایینترین شغل موسسه تعیین و پرداخت می شود .

حقوق حقیقی یا حقوق واقعی :قدرت خرید حقوق است . بعبارت دیگرمیزان کالا و یا خدماتی را که می توان با حقوق واقعی خریداری کرد.

مزایای شغل یا عوامل انگیزشی: عبارتست از مبالغی کهعلاوه بر حقوق پایه با توجه به نوع و شرایط کار و دشواری جذب و یا منزلت کلی شغلبه مشاغل پرداخت می شود.

هزینه زندگی : مبالغی است که یک نفر یا یک خانواربطور معمول و عادت برای زندگی خود در یک محدوده زمانی مصرف میکند . هزینه زندگیبنا به سطح زندگی و منطقه محل زندگی متفاوت است . مثلا هزینه زندگی در شهر تهرانبیشتر از هزینه زندگی در شهرستانها می باشد.

سطح زندگی : میزان و درجه استفاده از کالا و خدمات و امکانات زندگیدر یک جامعه یا یک طبقه مردم در یک جامعه می باشد . از نظر علمای علم اقتصاد سطحزندگی 5 مرحله می باشد . سطح فقر ، سطح حداقل زندگی ، سطح بهداشت ، سطح رفاه ، سطحفرهنگ .

تورم : عبارتست از شرایطی که بطور مستمر حجم قدرت خرید از میزانکالا و خدمات فزونی می یابد و درنتیجه قیمتها افزایش و قدرت خرید پول کاهش مییابد.

طبقات حقوق: سطوح مختلف حقوق دانشگاه است که حداقل وحداکثر آن در جدول طبقات شغلی مشخص است.

ضریب جدول حقوقی : ارزش ریالی تعیین شده برای امتیازاتجدول حقوق موسسه یا سازمان است. این ضریب معمولاً با توجه به افزایش هزینه زندگیضریب تورم افزایش می یابد.

تعریف شغل یا کار : در علم اقتصاد کار عبارت است ازمجموعه ای از فعالیتهای فکری و جسمی که حاصل آن ارزش اقتصادی داشته باشد . وقتی کهاین کار را در یک قالبی ریختیم و برای آن مرز و حدی قائل شدیم به این قالب اصطلاحاًشغل گفته می شود. بنابراین شغل مجموعهوظایف و مسئولیتهایی است که به عنوان کار واحد شناخته می شود.

طبقه بندی مشاغل : عبارتست از دسته بندی مشاغل بطویکهدارای یک یا چند صفت شابه باشند .

ارزشیابی مشاغل : عبارتست از مقایسه وظایف ومسئولیتها و سایر خصوصیات مشاغل مورد مطالعه با یکدیگر بمنظور تعیین درجه اهمیت وارزش آنها نسبت به یکدیگر با استفاده از ضوابط و معیارهای مشخص

تطبیق : عبارتست از وفق دادن وضع کارکنان موجود موسسه باضوابط حقوق ومزایای پیشنهادی براساس طرح.

فصل دوم: ادبیات تحقیق


بخش اول

نظریههای حقوق و دستمزد


تعيين و تشخيص نرخ عادلانهحقوق و دستمزد ، براى انجام دادن كارهاى مشخص و اين‌كه به كارمند و يا كارگر، دربرابر انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاى شغلى، بايد چه مقدار دست‌مزد پرداخت شود؟ واين‌كه آيا پرداخت حقوق و دست‌مزد بايد بر اساس كاردانى، تجربه و معلومات كارمندباشد يا قدرت پرداخت كارفرما و يا به عواملى چون شرايط كار، تعداد عائله كارمند ويا هزينه زندگى بستگى دارد، از جمله مسائل و مشكلات اداره امور استخدامى‌هستند.

مسأله اين است كه وقتى به يك كارگر، در برابر هشت ساعتكار و انجام وظيفه معين، چهارصد ريال مى‌پردازيم، چگونه مطمئن باشيم كه براى آنكار نبايد 250 يا 350 و يا 500ريال پرداخت شود؟ پاسخ قاطع به اين مسائل، چندان ساده نيست و با وجود بررسى‌هاو كوشش‌هايى كه علماى اقتصاد و كارشناسان مديريت به عمل آورده‌اند، تاكنون يكنظريه جامع و كلى براى برقرارى حقوق و دست‌مزد عادلانه ابراز نشده است. مهم‌تريننظريه‌هاى حقوق و دست‌مزد را مى‌توان به شرح زير بيان كرد:

1- نظریه عرضه و تقاضا

طبق اين نظريه، براى كار افراد نيز مانند كالاها و اجناسو خدمات مى‌توان قيمتى راتعيين كرد؛ مثلاً هرگاه كالايى را در بازار در نظربگيريم، ملاحظه مى‌شود كه ارزش آن تابع‌دو عامل عرضه و تقاضا است. هرگاه ميزانمصرف اين كالا رو به نقصان گذارد ومقدارتوليد آن ثابت بماند يا افزايش يابد، پس ازمدتى معين، قيمت كالاى مزبور پايين مى‌آيدو توليد كننده مجبور است آن را به قيمتكم‌ترى عرضه كند. هم‌چنين بر عكس، اگرنياز به كالايى زياد شود يا به بيان ديگر،مصرف كالايى افزايش يابد و ميزان توليد آن‌ثابت بماند يا كاهش يابد، پس از مدتكوتاهى، قيمت آن كالا افزايش مى‌يابد و كسانى كه نياز بيش‌ترى به مصرف آن نوع كالاداشته باشند، حاضرند با پرداخت مبلغ بيش‌ترى آن را به‌دست آورند.

به همين ترتيب، دست‌مزد يا قيمت كار افراد نيز از لحاظاقتصادى، تابع تجزيه و تحليل عمومى قيمت‌ها است. در زمان كمبود كارگر، به علتنيازهاى روز افزون كارخانه‌ها و مؤسسات صنعتى يا به علت تصميمات اتحاديه‌هاىكارگرى و اعتصاب كارگران و عواملى از اين قبيل، نرخ دست‌مزد افزايش مى‌يابد و برعكس، در اثر مكانيزه شدن توليد، شيوع بيكارى و يا عوامل ديگرى كه در كاستن نيازهاىكارگرى مؤثرند، نرخ حقوق و دست‌مزد افراد كاهش مى‌يابد. به طور كلى، هر گاه عرضه وتقاضاى كار را از لحاظ بازار كار، به طور عمومى در نظر بگيريم، مى‌توانيم سطح حقوقو دست‌مزد رايج را به وسيله منحنى عرضه و تقاضا مشخص كنيم.

2- نظریه قدرت پرداخت

بنابر اين نظريه، قدرت پرداخت و وضع مالى مؤسسه، درتعيين نرخ دست‌مزد مؤثر است. در كشورهايى كه اتحاديه‌هاى كارگرى، داراى نفوذ فوق‌العاده‌اى هستند و قراردادهاىدستجمعى كار، معمول است، نظريه قدرت پرداخت، مورد استناد طرفين قرارداد كار است. كارگران به وسيله اتحاديه‌هاىكارگرى، ميزان سود مؤسسه را به عنوان علت اصلى تقاضاى خود، براى افزايش نرخ دست‌مزدو اضافه حقوق مطرح مى‌سازند. در مقابل، كارفرمايان نيز از كاهش فعاليت‌هاى مؤسسه ونامساعد بودن وضع كارآيى كارگران وافزايش‌هزينه‌هاى عمليات سخن مى‌گويند و بدينترتيب، با هرگونه افزايش دست‌مزد، مخالفت مى‌ورزند.

3- نظریه کارایی

این نظریه در مکتب مدیریتعلمی که تیلور بنیانگذار آن بود شکل گرفت . بر اساس اين نظريه، كارآيى سطح دست‌مزدهاىيك مؤسسه، به نسبت افزايش كارآيى كاركنان و بازدهى كار آنان بايد تغيير كند. درسال‌هاى پيش از جنگ جهانى دوم، اين نظريه، به ويژه در كشورهاى متحد آمريكا موردتوجه قرار گرفت. در واقع، در بيش‌تر موارد، افزايش سطح توليد، مربوط به پيش‌رفت‌هاىفناورى و ابداعات فنى بوده است، كه در نتيجه اقدامات و پيش‌رفت‌هاى فنى، از ساعاتكار كاسته شده و كارگران از امتيازات و مزاياى بيش‌ترى بهره‌مند گرديده‌اند. این نظریه کاربرد محدودیدارد و اگر به واقعیت بپیوند مشابه فیلم چارلی چاپلین می شود .


4- نظریه هزینه زندگی

هزينه زندگى، يكى ديگر ازعوامل مهمى است كه در تعيين ميزان حقوق و نرخ و دست‌مزد مؤثر است. هر اندازه كههزينه زندگى، به موازات افزايش سطح قيمت‌ها بالا رود، به همان نسبت، از ارزش حقيقىحقوق‌ها و دست‌مزدها كاسته مى‌شود. در سال‌هاى اخير، ارتباط بين افزايش حقوق و دست‌مزدمستخدمان (و كاهش آن در موارد استثنايى) با تغييرات منعكس شده در شاخص قيمت‌هامورد توجه قرار گرفته است.

5 - نظریه دستمزد مساوی درمقابل کار مساوی


این نظریه انسان دوستانه تراست و اگر خوب اجرا شود یک تعادلی در وضعیت پرداخت بوجود می آورد. در این نظریه یکحقوق پایه را تعریف کرده اند که این حقوق پایه جزو حق و حقوق کارمند هست و به همهافراد داده می شود . افزایش بر آن را نظریه دستمزد مساوی در مقابل کار مساوی تعریفمیکند .

(نظیر سختی کار )سایر عوامل+ ارزش شغل + حقوق پایه = دستمزد

که حقوق پایه برمبنای هزینهزندگی و ارزش شغل برمبنای طبقه بندی مشاغل و سایر عوامل برمبنای شرایط محیط کار وسایر شرایط می باشد.


6- نظریه پرداخت بامقیاسهای متغیر

این نظریه بیشتر در صنعتکاربرد دارد و بستگی به نوع تولید ، زمان تولید ، و مقدار تولید دارد.

7 - نظریه پرداخت تشویقی


این نظریه هم بیشتر در صنعت کاربرد دارد . میزانپرداختهای تشویقی را با توجه به بودجه و شرایط کار می سنجند . پرداختهای تشویقی ممکن است بصورت پاداش ، مرخصی،اعطای ماشین ، و سایر مزایای رفاهی باشد.


بخش دوم

نیازهای اساسی والگوی مصرف

اشتغال و بیکاری

سطوح زندگی

نیازهای اساسی : نیازهای اساسی مجموعه ایاز خصوصیات بیولوژیکی ، روانی و اجتماعی است نیازهای بیولوژیکی مانند غذا ،آب....نیاز روانی مانند محبت ،خواندن کتاب ،گوش کردن به موسیقی ، استفاده از محیطهایورزشی و غیره و نیازهای اجتماعی مانند ارتباط داشتن با دیگران که اگر ارتباط وجودنداشته باشد شخص منزوی می شود.

نیازهای اساسی از طریقفعالیتهای اقتصادی کسب و کار تامین می شود . صرفاً نیاز اولیه شخص مطرح نیست بلکهبدست آوردن انواع کالاها و مایحتاج زندگی و خدمات هم منوط به داشتن درآمد و قدرتخرید است . در اقتصاد آزاد یا جامعه سرمایه داری درآمدها از دو محل تامین می شود

1- درآمدهای ناشی از حقوق ومزایا (کار)

2 – درآمدهای ناشی از داشتنسرمایه

نیازهای اساسی به 2 قسمت تقسیم می شود:

نیازهای بیولوژیکی مثل غذا,مسکن, پوشاک و نیازهای خدمات اساسی نیازهای اولیه را حقوق تأمین میکند و نیازهایخدمات اساسی را باید دولت برای عموم فراهم کند.نظیر آب آشامیدنی سالم, بهداشتعمومی, حمل ونقل,آموزش وپرورش, تأمین انرژی برق,امنیت اجتماعی......... حقوق فردیاز نیازهای اساسی جامعه است.مجموعه نیازهای اساسی باتوجه به درجه پیشرفت جامعه ازنظر فنی و تکنولوژیکی تعیین می شود.طبیعی است بسیاری از مصارف شخصی وعمومی درجوامع پیشرفته که جزو نیازهای اساسی بشمار می روند در جوامع عقب افتاده جزءنیازهای اساسی قرار نمی گیرند.
همین مجموعه نیازهای اساسی استاندارد حداقل زندگیرا معین می کند.وقتی می گویند حقوق بایستی حداقل زندگی را تأمین کند یعنی مجموعهای است از آنچه


عنوان


تحقیق


:


بررسی


روند


نظام


پرداخت


حقوق


،


دستمزد


و


مزایای


اساتید


دانشگاه


پیام


نور


نام


درس


مدیریت


منابع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آزمون اختصاصی گروه علوم انسانی 92

نرم افزار اکتیو ویندوز 8.1

راکتور های packed bed

آموزش صوتی و متنی - تصویری حیوانات به زبان انگلیسی

پروژه کارآفرینی درمورد خدمات رایانه ای

پاورپوینت بیمه های مهندسی

مقاومت مصالح 2

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

بررسی انواع کارت های هوشمند

کرم ابریشم